Публікації

ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА. СУТЬ, ЗМІСТ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

З 10 червня 2021 року почав діяти Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" від 05.02.2021 р. № 1217-IX (далі – Закон № 1217-IX), який передбачає впровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.

Відповідно до Закону № 1217-IX облік трудової діяльності працівника здійснюють в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі – Закон про єдиний внесок).

Згідно із ч. 4 ст. 20 Закону про єдиний внесок на кожну застраховану особу заводять персональну електронну облікову картку, до якої серед іншого входять такі відомості:

…5) частина картки (електронної облікової картки), що відображає трудову діяльність особи, у тому числі за період до 1 січня 2004 року (далі – електронна трудова книжка).

Таким чином, електронна трудова книжка – це відомості, які внесені до персональної електронної облікової картки застрахованої особи в Реєстрі застрахованих осіб та відображають інформацію про трудову діяльність особи (відомості про прийняття на роботу, присвоєння, зміну, позбавлення розряду, рангу, класу, звання, категорії, проходження стажування, переведення на іншу роботу, підстави звільнення), у т. ч. за період до 1 січня 2004 року.

Електронні трудові книжки забезпечують:

– поступову відмову від паперового документообігу;

– зменшення витрат часу на паперову роботу;

– спрощення доступу до інформації – як роботодавцю, так і самомупрацівнику;

– зменшення негативних ризиків втрати паперової трудової книжки та їїподальшого відновлення.

Можливими електронні трудові книжки стали після затвердження постанови КМУ "Про запровадження обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі" від 27.11.2019 р. № 1084 (далі – Постанова № 1084).

Згідно з Постановою № 1084 до відомостей про трудову діяльність працівника входять:

1) відомості, що надають змогу ідентифікувати особу:

– унікальний номер персональної облікової картки застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

– прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи на момент подання відомостей до Пенсійного фонду України (далі – ПФУ);

– дата народження;

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають позначку в паспорті);

– стать;

– унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки застрахованої особи (за наявності);

– місце проживання;

– засоби зв'язку (номер телефону, адреса електронної пошти);

2) відомості про періоди трудової діяльності:

– податковий номер юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають позначку в паспорті) та найменування страхувальника;

– рік, за який унесено відомості;

– період трудових відносин;

– професійна назва роботи;

– назва посади із зазначенням структурного підрозділу;

– відомості про прийняття на роботу, присвоєння/зміну/позбавлення розряду, рангу, класу, звання, категорії, проходження стажування, переведення на іншу роботу, підстави звільнення;

– інформація про основне місце роботи;

– освіта;

3) дані про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов'язкового державного соціального страхування:

– номер списків (розділ, підрозділ) виробництв, робіт, професій, посад і показників;

– результати атестації умов праці із зазначенням номера й дати розпорядчого акта;

– повна/неповна зайнятість;

– кількість відпрацьованих працівником календарних днів (годин) за відповідний місяць, зокрема в особливих умовах праці, що дають право на пільги;

4) інформація про судимість за вчинення злочину та про позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

5) інформація про підтвердження набутого особою за межами України стажу роботи для застосування накопичення періодів стажу роботи відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Відомості щодо періодів роботи й інших періодів, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, зараховували до стажу роботи й обійманих особою посад за період до набрання чинності Законом № 1217-IX, уносять до даних Реєстру застрахованих осіб на підставі трудової книжки особи, а за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній – документів, передбачених порядком підтвердження наявного стажу роботи за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, установленим Кабінетом Міністрів України.

Порядок і черговість подання відомостей для створення електронних трудових книжок визначає ПФУ за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

В електронній трудовій книжці може не бути даних до 2011 року. Так, персоніфікований облік у ПФУ з обчисленням страхового стажу впроваджено з 1 січня 2011 року внаслідок набуття чинності Законом про єдиний внесок. У разі якщо роботодавець або ПФУ припустилися помилки в пенсійній чи ЄСВ-звітності (наприклад, у персональних даних), то відомості про особу можуть не міститися у системі персоніфікованого обліку Реєстру застрахованих осібза період до 01.01.2011.

Відповідно до п. 2 постанови Правління ПФУ від 03.12.2013 р. № 25-2, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.12.2013 р. за № 2141/24673 (далі – Постанова № 25-2), облік застрахованих осіб, звіти щодо сум нарахованих внесків та сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за періоди до 1 січня 2011 року здійснювали, зокрема, відповідно до Порядку формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, затвердженого постановою Правління ПФУ від 10.06.2004 р. № 7-6 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.2004 р. за № 1000/9599.

Пунктом 2 Постанови № 25-2 визначено, що відомості про застрахованих осіб та звіти щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам ПФУ за період до 01.01.2011 подаються лише за результатами перевірки, здійсненої за заявою платника.

Тобто в разі відсутності відомостей за вказаний період їх унесення можливе лише після проведення перевірки на підставі заяви платника.

Відповідно до п. п. 6–9 Постанови № 1084 відомості про трудову діяльність працівника подають ПФУ через вебпортал електронних послуг ПФУ у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування з обов'язковим накладенням страхувальником або працівником кваліфікованого електронного підпису. Зазначені відомості можуть бути подані також в оцифрованому вигляді. Вимоги до формату подання інформації встановлює ПФУ. Скановані копії трудової книжки працівника, документів про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою КМУ від 12.08.1993 р. № 637, мають містити всі сторінки та поля відповідних документів, бути придатні для сприйняття їхзмісту, зокрема дані про серію та номер бланків документів.

Оцифрування відомостей про трудову діяльність працівника на підставі сканованих копій документів, зазначених у п. 8 Постанови № 1084, здійснює відповідальна особа органу ПФУ шляхом доповнення персональної облікової картки застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування інформацією, наявною у сканованих копіях документів.

Пенсійний фонд рекомендує провести аудит трудових книжок, який варто почати з першої сторінки (титульного аркуша). Потрібно звірити прізвище, ім'я та по батькові працівника, дату народження з паспортними даними працівника. А також перевірити наявність підписів власника трудової книжки й особи, відповідальної за видачу трудових книжок.

У наступному розділі "Відомості про роботу" – звернути увагу, що в цьому розділі заборонено закреслювати неправильні записи. Якщо під час аудиту виявлено певні неточності, їх слід виправити. Виправляє помилку роботодавець, який її припустився. У разі якщо роботодавець, який зробив неправильний чи неточний запис, ліквідований, відповідний запис робить його правонаступник, а за його відсутності – архів.

Статус паперової трудової книжки та її співвідношення з електронною

Відповідно до ч. 2 ст. 48 КЗпП на вимогу працівника, якого вперше приймають на роботу, трудову книжку оформлює роботодавець в обов'язковому порядку не пізніше ніж п'ять днів після прийняття на роботу.

Власник або уповноважений ним орган на вимогу працівника зобов'язаний вносити до трудової книжки, що зберігається в працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону № 1217-IX установлено, що включення ПФУ до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників здійснюють протягом п'яти років із дня набуття чинності цим Законом на підставі відомостей, поданих страхувальником або застрахованою особою в порядку та строки, установленіПФУ за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин.

По завершенню цих робіт наявні трудові книжки видають працівникам особисто під підпис.

Тож, оригінал паперової трудової книжки залишає за собою статус як офіційного документа й залишається на зберіганні в працівника. Якщо працівник виявить бажання продовжити її ведення, то роботодавець на його вимогу зобов'язаний буде паралельно з електронним обліком трудової діяльності також унести до паперової трудової книжки записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення.

Закон № 1217-IX установлює перехідний період (п'ять років), протягом якого ПФУ формує реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. До цього оформлення трудових відносин здійснюють за звичною схемою, та роботодавець продовжує зберігати трудові книжки працівників.

Обов'язки роботодавця щодо електронної та паперової трудової книжки

КЗпП установлює такі обов'язки роботодавця щодо ведення паперової трудової книжки:

– оформити на вимогу працівника, якого вперше приймають на роботу, паперову трудову книжку не пізніше ніж п'ять днів після прийняття на роботу(ст. ст. 24, 48);

– у день звільнення на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається в працівника (ст. 47);

на вимогу працівника вносити до трудової книжки, що зберігається в працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі (ст. 48);

– на вимогу працівника вносити записи про заохочення (відомості про заохочення) до трудової книжки, яка зберігається в працівника (ст. 144).

Таким чином, за роботодавцем зберігаються обов'язки щодо внесення на вимогу працівника належних записів про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.

Ведення електронної трудової книжки

Статтею 20 Закону про єдиний внесок передбачено ведення Реєстру застрахованих осіб. Реєстр застрахованих осіб формує та веде ПФУ. Користувачами цього Реєстру є податкові органи та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Відповідно до ст. 18 Закону про єдиний внесок джерелами формування Державного реєстру є відомості, які надходять до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, та ПФУ від: …підприємств, установ, організацій та військових частин.

ПФУ в межах повноважень, визначених цим Законом, та винятково з метою ідентифікації особи для цілей, визначених цим Законом, має право отримувати інформацію з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, в обсязі інформації про особу, передбаченому цим Законом.

ПФУ в межах повноважень, визначених цим Законом, має право отримувати інформацію з реєстрів територіальних громад. Доступ до інформації здійснюють із дотриманням вимог Законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних". Порядок інформаційної взаємодії визначає ПФУ разом із відповідними центральними органами виконавчої влади, держателями реєстрів (інформаційних баз).

Отже, джерелами формування Реєстру застрахованих осіб є в т. ч. дані звітних відомостей роботодавця, на підставі яких ПФУ здійснюватиме облік трудової діяльності працівника в електронній формі.

Судячи зі змін, унесених до Закону про єдиний внесок, дані щодо трудової діяльності ПФУ отримуватиме з нової об'єднаної звітності з ЄСВ та ПДФО, яку подає роботодавець.

Зокрема, наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2020 р. № 773, який набув чинності з 01.01.2021 р., унесено зміни до власного наказу від 13.01.2015 р. № 4 щодо форми податкового розрахунку № 1ДФ та Порядку його заповнення.

Новий податковий розрахунок (далі – Розрахунок) містить суми ПДФО, військового збору та ЄСВ.

Форма Розрахунку складається із:

– заголовної частини, у якій указують відомості про роботодавця, його працівників (інших фізичних осіб – платників податку) та про склад Розрахунку;

– основної (розрахункової) таблиці, яка складається з трьох розділів.

До Розрахунку входять шість додатків:

1. "Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам" (Д1, додаток 1).

2. "Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, при усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників,.. які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою…" (Д2, додаток 2).

3. "Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу" (Д3, додаток3).

4. "Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченогоподатку на доходи фізичних осіб та військового збору" (4ДФ, додаток 4).

5. "Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби" (Д5, додаток 5).

6. "Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства" (Д6, додаток 6).

Розрахунок подають окремо за кожен квартал (податковий період) з розбивкою за місяцями звітного кварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу (тобто за I квартал, II квартал, III квартал та IV квартал).

Отже, на роботодавця не покладено прямих обов'язків щодо ведення електронної трудової книжки. Водночас формування відомостей електронної трудової книжки здійснюють шляхом отримання від роботодавців відповідної звітності щодо прийняття працівників на роботу, їх вивільнення та сплати ЄСВ і ПДФО.

Зміст Реєстру застрахованих осіб, відомості, які надають до нього, отримують із нього, та порядок доступу до Реєстру

Частиною 4 ст. 20 Закону про єдиний внесок передбачено, що на кожну застраховану особу потрібно заводити персональну електронну облікову картку, до якої входитимуть такі відомості:

1) умовно-постійна частина картки:

– унікальний номер електронної облікової картки;

– номер посвідчення застрахованої особи (дію цього абзацу зупинено до 1січня 2026 року);

– прізвище, ім'я та по батькові на момент створення електронної облікової картки;

– прізвище, ім'я та по батькові на поточний момент;

– дата народження;

– стать;

– унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія (за наявності), номер і назва документа, що його посвідчує;

– громадянство;

– відцифрований зразок підпису особи;

– відцифрований образ обличчя особи;

– документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства (паспорт громадянина України, посвідка на постійне проживання або посвідка на тимчасове проживання);

– відомості про освіту (рівень та ступінь освіти, кваліфікація, спеціальність);

– місце проживання;

– номер телефону та адреса електронної пошти;

– відомості про смерть, визнання фізичної особи безвісти відсутньою, оголошення фізичної особи померлою;

2) частина картки, що відображає страховий стаж, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску й інші дані, необхідні для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування:

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають позначку в паспорті громадянина України, для яких зазначають серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, з індексом:

• для осіб із паспортом громадянина України у формі книжечки – "БК",

• для осіб із паспортом громадянина України у формі картки – "Р",

• для іноземців та осіб без громадянства, які працювали на території України і не мали реєстраційного номера облікової картки платника податків, – "F";

– рік, за який унесено відомості;

– розмір єдиного внеску за відповідний місяць;

– сума сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць;

– професійна назва роботи;

– посада із зазначенням структурного підрозділу;

– відомості про трудову діяльність, а саме про:

• прийняття на роботу,

• присвоєння, зміну, позбавлення розряду, рангу, класу, звання, категорії,

• проходження стажування,

• переведення на іншу роботу,

• підстави звільнення;

– інформація про основне місце роботи;

– дані про особливі умови праці, що надають право на пільги із загальнообов'язкового державного соціального страхування;

– номер списків (розділ, підрозділ) виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених КМУ;

– результати атестації умов праці із зазначенням номера й дати розпорядчого акта;

– повна/неповна зайнятість;

– кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць, у т. ч. в особливих умовах праці, що надають право на пільги;

– інформація про підтвердження набутого особою на боці договірної сторони стажу роботи (страхового стажу) для застосовування накопичення періодів стажу роботи (страхового стажу) відповідно до міжнародних договорів;

– сума виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;

– сума призначеної пенсії;

– інша інформація, необхідна для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

– інформація про страхові випадки:

– дата страхового випадку;

– вид страхового випадку;

3) частина картки, що відображає особливості статусу особи:

– інформація про:

• належність особи до ветеранів війни,

• осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї,

• студентів, курсантів невійськових закладів вищої освіти, які отримують соціальні стипендії,

• осіб, які отримують державну допомогу постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їхніх сімей тощо;

– відомості про групу, причину інвалідності (із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань), строк, на який установлено інвалідність;

– відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників й інших законних представників;

– відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні застрахованої особи, та її дітей;

– відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територіюУкраїни;

– інформація про судимість за вчинення кримінального правопорушення у випадках, передбачених законодавством, а також інформація про позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

– інша інформація, необхідна для обчислення та призначення виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Якщо фізична особа має право на пільги згідно з кількома законами, до Реєстру застрахованих осіб входитиме інформація про всі ознаки такого статусу.

У разі якщо фізична особа, яка має і використовує право на пільги на підставі одного із законів України, використовує також своє право на інші пільги як член сім'ї пільговика, який має право на пільги згідно з іншими законами, така фізична особа входитиме до Реєстру застрахованих осіб також як член сім'ї пільговика.

Перелік та складові ознак особливостей статусу особи, що входять до персональної електронної облікової картки, визначає ПФУ за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення;

4) частина картки, що відображає здійснення виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування:

– вид страхової виплати;

– вид соціальної пільги;

– вид соціальної виплати;

– дата, з якої призначено виплату;

– дата початку та закінчення виплати (пільги);

– сума виплати (помісячні суми виплати);

– індексація страхової виплати;

5) частина картки, що відображає трудову діяльність особи, у т. ч. За період до 1 січня 2004 року (далі – електронна трудова книжка). Відомості, зазначені у цьому пункті щодо періодів роботи й інших періодів, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, зараховували до стажу роботи й обійманих особою посад за період до набуття чинності Законом № 1217-IX, уносять до даних Реєстру застрахованих осіб на підставі трудової книжки особи, а за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній –документів, передбачених порядком підтвердження наявного стажу роботи за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, установленим КМУ. Порядок та черговість подання відомостей для створення електронних трудових книжок визначає ПФУ за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Персоніфіковані відомості, які входять до електронної облікової картки особи, мають зберігати протягом усього життя особи, а після її смерті – протягом 75років.

Надання інформації з Реєстру (електронної трудової книжки)

Відповідно до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою Правління ПФУ від 18.06.2014 р. № 10-1 (у редакції постанови Правління ПФУ від 27.03.2018 р. № 8-1), інформацію з Реєстру застрахованих осіб формують і надають за такими формами:

– індивідуальні відомості про застраховану особу;

– дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення);

– дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) у межах максимальної величини, яку враховують для розрахунку всіх соціальних виплат;

– витяг із Реєстру застрахованих осіб;

– дані про трудовий та страховий стаж;

– дані про особливі умови праці;

– довідка про розмір пенсії пенсіонера;

– довідка для призначення субсидій.

У разі відсутності в Реєстрі застрахованих осіб інформації про застраховану особу за визначеними параметрами формують і надають довідку про відсутність індивідуальних відомостей про особу.

Інформацію з Реєстру застрахованих осіб надають в електронній формі після ідентифікації особи в базі даних вебпорталу відповідно до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою Правління ПФУ від 30.07.2015 р. № 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2015 р. за № 991/27436 (зі змінами), а також застрахованим особам через термінали доступу, зокрема й автоматизовані, суб'єктів, підключених до інформаційних сервісів на вебпорталі електронних послуг ПФУ згідно із договорами, укладеними в порядку, установленому законодавством про отримання інформації із систем, де здійснюють обробку інформації, вимоги щодо захисту якої встановлено Законом про єдиний внесок (зовнішні користувачі масових прикладних сервісів).

Інформацію з Реєстру застрахованих осіб надають територіальні органи ПФУ в паперовій формі:

– застрахованій особі особисто в разі пред'явлення паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), документа, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків або право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, або свідоцтва про загальнообов'язкове соціальне страхування чи пенсійного посвідчення;

– у разі якщо застрахованою особою є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – батькам, опікуну, піклувальнику (законному представнику), представнику закладу, який здійснює опіку та піклування, у разі пред'явлення документів, що надають змогу територіальному органу ПФУ ідентифікувати застраховану особу та її законного представника чи піклувальника або представника закладу, який здійснює опіку та піклування, а також документів, що підтверджують статус законного представника застрахованої особи чи її піклувальника або представника закладу, який здійснює опіку та піклування (відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду тощо);

– представнику застрахованої особи чи страхувальника – у разі пред'явлення документів, що посвідчують особу представника та її повноваження діяти від імені особи, яку він представляє, а також засвідчених копій документів, що надають змогу територіальному органу ПФУ ідентифікувати застраховану особу, страхувальника.

Страхувальникам надають інформацію з Реєстру застрахованих осіб про застрахованих осіб, які перебувають у трудових відносинах із цими страхувальниками, за період перебування особи в трудових відносинах зі страхувальником, а також відомості про страховий стаж цих застрахованих осіб, необхідні для призначення соціальних виплат.

Інформацію з Реєстру застрахованих осіб, що містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, його сімейний стан, інформацію про інвалідність (групи, підгрупи, причини інвалідності із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань), матеріальний стан, адресу, дату й місце народження, місце проживання та перебування, надають лише особі, якої вони стосуються (уповноваженій нею особі), а також у випадках, передбачених законами.

Автори: Кирило Казак, адвокат та партнер ЮК "КПД Консалтинг" та Андрій Петришак, адвокат ЮК "КПД Консалтинг"

підписатися на новини
KPD Consulting - повносервісна юридична компанія.
 
Ми орієнтовані на бізнес-потреби корпоративних Клієнтів в ефективній правовій підтримці.
Компанія є учасником Lexicom (мережі незалежних юридичних фірм Європи), що є запорукою успішного супроводу Клієнта у ключових іноземних юрисдикціях.